logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Projekty Klub Młodzieżowy Dobry Duch

Rekrutacja

data publikacji: 2021-05-17, stronę wyświetlono 2202 razy

Nabór uczestników do Klubu Młodzieżowego „Dobry Duch”

Belka projekt

                                                                                                                                                                                                                                                                       Szubin, 17.05.2021 r.

Klub Młodzieżowy „Dobry Duch” to miejsce dla Ciebie, jeśli:

- masz od 7 do 14 lat,

- mieszkasz na osiedlu Stare Miasto w Szubinie,

- nauka kojarzy się Tobie z nudą,

- czas wolny spędzasz w wirtualnej rzeczywistości.

W Klubie czeka na Ciebie moc przygód i wiele atrakcji! Zdobędziesz nowe umiejętności, poznasz rówieśników a nauka przestanie być uciążliwa.

Udział w zajęciach klubu jest bezpłatny!

 

Zasady funkcjonowania klubu:

Zadania w klubie młodzieżowym będą realizowane przez 3 tygodnie. Klub będzie funkcjonował zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia. W projekcie planuje się 12 spotkań po 6 godzin w okresie wakacyjnym. Od poniedziałku do czwartku planowane są zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Dodatkowo zostaną zorganizowane 3 wyjazdy edukacyjno-kulturalne (w piątki) oraz warsztaty psychologiczne. Działaniem podsumowującym będzie organizacja przez uczestników projektu wydarzenia dla lokalnej społeczności (sobota).

Zajęcia w ramach Klubu:

 1. Wsparcie opiekuna klubu.
 2. Nauka gry na ukulele.
 3. Warsztaty informatyczne.
 4. Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych, w tym dogoterapia.
 5. Warsztaty psychologiczne.
 6. Wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne (m.in. JuraPark, Alpakoterapia, Toruńskie Centrum Nauki Młyn Wiedzy).
 7. Wydarzenie dla lokalnej społeczności.
   

Korzyści z udziału oraz efekty projektu:

 • przezwyciężenie trudności w nauce;
 • odnalezienie własnych pasji i zainteresowań;
 • czas spędzony z rówieśnikami;
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu programowania;
 • nauka rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów;
 • wzrost aktywności społecznej - min.56% uczestników;
 • wskaźnik efektywności społecznej - mim. 34% uczestników.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja uczestników realizowana jest na obszarze miasta Szubina Osiedle Stare Miasto do 18 czerwca 2021 r. (włącznie).

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w tymczasowym biurze Szubińskiego Domu Kultury (ul. Kcyńska 11 – pokój Konferencyjny w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie) oraz na stronie internetowej Szubińskiego Domu Kultury: www.szdk.szubin.net w zakładce: Rekrutacja
 

Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane:

 • osobiście w tymczasowym biurze Szubińskiego Domu Kultury (ul. Kcyńska 11, Szubin – pokój Konferencyjny w Rejonowej Bibliotece Publicznej)

bądź

 • pocztą tradycyjną na adres: Szubiński Dom Kultury, ul. Kcyńska 11, 89-200 Szubin.
   

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. 

Kryteria rekrutacji:

Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

 1. Uczestnik projektu nie jest/ nie był uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" do roku 2023 (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
 2. Uczestnik projektu ma miejsce zamieszkania w Szubinie na Osiedlu Stare Miasto obejmujące ulice: Kcyńska, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Młyńska, Mostowa, Osiedle Cieleckiego, 3 Maja, Plac Wolności, Ignacego Paderewskiego, Plac Kościelny, Rynek, Szkolna, Św. Marcina, Winnica, gen. Kazimierza Grudzielskiego, Zamek (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
 3. Uczestnik spełnia kryterium bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na taka 2014-2020 (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub, gdy nie jest możliwe uzyskanie ww. dokumentów, oświadczenia uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku osób z niepełnosprawnością bezwzględnie wymaga się orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji).
 4. Wiek uczestnika projektu od 7 do 14 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
   

Z uwagi na wybraną grupę docelową nie stosuje się kryteriów punktowych. O udziale w projekcie decyduje spełnienie przez kandydata obligatoryjnych kryteriów rekrutacji oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona – 10 osób.
 

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 18 czerwca 2021 r. (włącznie), następujących dokumentów:

- karta zgłoszenia

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

- oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji do projektu objętego grantem Klub Młodzieżowy "Dobry Duch"

- dokument potwierdzający przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. zaświadczenie z MGOPS, orzeczenie o niepełnosprawności itp. lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (z pouczeniem odpowiedzialności za składanie oświadczeń zgodnych z prawdą)

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. W odniesieniu do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne każdorazowo składane i podpisywane są przez rodzica/opiekuna prawnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia
 2. Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie ochrony danych osobowych
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji do projektu objętego grantem Klub Młodzieżowy "Dobry Duch"
 4. Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (gdy nie jest możliwe uzyskanie innych dokumentów potwierdzających status uczestnika projektu).

Organizator:

Szubiński Dom Kultury

Biuro projektu:

ul. Kcyńska 11
89-200 Szubin
nr tel.: 503 088 811
adres e-mail: j.lewandowska@szdk.szubin.net

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 07:00 – 15:00.

Cel projektu:

Celem realizowanego przez Szubiński Dom Kultury projektu jest wzrost aktywności społecznej dzieci i młodzieży z Szubina poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego „Dobry Duch” oraz integrację z lokalną społecznością.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 31.860,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 30.180,00 zł - środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najbliższe wydarzenia