logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

data publikacji: 2020-03-26, stronę wyświetlono 2553 razy

Szubiński Dom Kultury w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szubińskiego Domu Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2019 r. są dostępne.
 2. część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 3. brak napisów i audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 4. brak mapy serwisu
 5. serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-07-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Deklaracja dostępności Bazy twórców sztuki ludowej Pałuk

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-10-23

Szubiński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Bazy twórców sztuki Ludowej Pałuk.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak alternatywy tekstowej dla zdjęć dzieł
 2. brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej
 3. brak mapy strony
 4. brak możliwości znalezienia stron na wiele sposobów
 5. Kod strony jest częściowo niezgodny z wymaganiami technicznymi.
 6. Nazwa, rola i wartość części elementów strony nie jest możliwa do odczytania przy pomocy czytnika ekranu.

Wyłączenia:

 1. część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności wynikają z faktu, że strona Bazy twórców sztuki ludowej Pałuk znajduje się obecnie w fazie zmiany systemu. Aktualnie planowane są prace nad jej przebudową i rozbudową o kolejne funkcjonalności. W ramach tych prac zostanie przystosowana do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W międzyczasie zostanie zasięgnięta opinia u podmiotu zewnętrznego ws. dokładniejszego zanalizowania ww. wyłączeń i niezgodności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Aplikacje mobilne

Szubiński Dom Kultury prowadzi następujące aplikacje mobilne:

 • Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO)

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Pietroń, adres poczty elektronicznej p.pietron@szdk.szubin.net. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13

spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Budynek posiada trzy wejścia. Dwa z nich, główne oraz jedno od tyłu budynku są na równi z poziomem chodnika. Przed drugim wejściem zlokalizowanym od strony ul. Winnicy znajdują się 3 stopnie schodowe z poręczami. Nawierzchnię przed wejściem do budynku od strony ul. Kcyńskiej oraz Winnica stanowi płyta chodnikowa.
 2. Budynek Szubińskiego Domu Kultury przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody między poziomem 0, a poziomem +1 wyposażone są w poręcze i pochwyty. Dodatkowo budynek wyposażony jest w windę ogólnodostępną. Przyciski w windzie oklejone są naklejkami z napisami w alfabecie brajla. Wejścia do pomieszczeń są bezprogowe.
 3. Budynek jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Dom Kultury posiada system informacji głosowej.
 5. Dom Kultury posiada wydzielone stanowisko dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony ul. Kcyńskiej. Parking i chodnik prowadzący do budynku znajduje się na jednym poziomie.
 6. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.
 7. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Szubińskiego Domu Kultury pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. SzDK nie posiada tłumacza języka migowego.

Najbliższe wydarzenia